........................................................                                                                                            .......................................................

      Imię i nazwisko konsumenta                                                                                                              Miejscowość, data

 
.......................................................

.......................................................

.......................................................

          Adres zamieszkania

 

 Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. nr 22,

poz. 271 ze zm.)[1]

odstępuję od umowy ………….......................................................................        nr ..........................................................................

nr FA VAT .............................................................................. / nr PARAGONU ......................................................................................

zawartej dnia ............................................................................ w ..........................................................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty ............................... zł (słownie .............................................................................................................. złotych)

lub na konto nr .........................................................................................................................................................................................

 
      ........................................................

podpis Konsumenta

 
1. Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie
na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w
stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

Produkt dodany do listy życzeń
Dodano produkt do porównania

Strona korzysta z plików cookies w celach określonych

w polityce prywatności i cookies. Możesz określić warunki

przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies

w Twojej przeglądarce.