............................................

                                                                                                          Miejscowość, data

........................................................

   Imię i nazwisko konsumenta

 

........................................................

 

........................................................

            Adres zamieszkania

Zefix s.c.

Al. Warszawska 66A

10-084 Olsztyn

NIP 7393904528

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)[1]

odstępuję od umowy …………........................................        nr ............................................

nr FA VAT .................................................. / nr PARAGONU ...................................................

zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie .............................................................. złotych) przekazem pocztowym na adres ..........................................................................................…..

lub na konto nr ...........................................................................................................................

 

 

 

 

                                                                                  ........................................................

podpis Konsumenta

 

 

 



[1] Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

Produkt dodany do listy życzeń
Dodano produkt do porównania

Strona korzysta z plików cookies w celach określonych

w polityce prywatności i cookies. Możesz określić warunki

przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies

w Twojej przeglądarce.