1.       Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym od daty zakupu wad zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej karcie gwarancyjnej poprzez naprawę lub wymianę na urządzenie wolne od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant.

2.       Za wadę uważa się wadę tkwiącą w urządzeniu powodującą jego funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją producenta.

3.       Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie urządzenia do siedziby Gwaranta z nienaruszonymi plombami wraz z dowodem zakupu i oryginalną, poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną (tzn. zawierającą pieczęć firmową sprzedawcy, datę sprzedaży, nazwę urządzenia, podpis osoby wystawiającej kartę oraz podpis nabywcy). Do każdego urządzenia wystawia się tylko jeden dokument Karty Gwarancyjnej w chwili sprzedaży urządzenia. Termin gwarancji biegnie od dnia sprzedaży.

4.       Niniejsza Karta Gwarancyjna jest jedynym dokumentem, na podstawie którego, uprawniony z gwarancji może dochodzić swych praw z tytułu udzielonej gwarancji. Ma ona charakter nadrzędny w stosunku do gwarancji fabrycznych, które mogą być zawarte w instrukcji obsługi lub innych dokumentach dołączonych do sprzedanego urządzenia.

5.       Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z gwarancji do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy produkt.

6.       Gwarant dołoży wszelkich starań, aby usunięcie wady zostało wykonane w terminie do 14 dni od momentu otrzymania wadliwego urządzenia przez firmę Zefix s.c.. Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia powyższego terminu w uzasadnionych przypadkach.

7.       Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia uprawnionego z gwarancji kosztami usług serwisowych i transportu, gdy uszkodzenie nie było objęte gwarancją lub urządzenie okazało się sprawne.

8.       Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę i odtwarzanie oprogramowania lub danych. Zaleca się regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa oprogramowania i danych w celu zabezpieczenia ich przed utratą w wyniku uszkodzenia urządzenia.

9.       Gwarant może odmówić wykonania usługi gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniach lub podzespołach wchodzących w jego skład, niekompletności urządzenia, niezgodności lub niekompletności danych w dokumentacji, dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian konstrukcyjnych, używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem oraz dokonania rekonfiguracji lub rozbudowy urządzenia przez nieupoważnione przez Gwaranta osoby.

10.    Gwarancja nie ma zastosowania do materiałów eksploatacyjnych (np.: baterii, głowic i wkładów drukujących do drukarek atramentowych, wielkoformatowych oraz laserowych, nośników do drukowania , nośników magnetycznych itp.)

11.    Gwarancja nie obejmuje oprogramowania zainstalowanego w zakupionym urządzeniu lub dostarczonego wraz z nim. Warunki licencyjne na oprogramowanie innych producentów zostały określone przez tych producentów.

12.    Gwarancja nie obejmuje również:

·         uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (uszkodzenie elektryczne, pożar, zalanie, powódź itp.),

·         uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,

·         uszkodzeń wynikających z instalacji i eksploatacji urządzenia w warunkach lub w sposób niezgodny ze specyfikacją producenta,

·         uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika,

·         czynności opisanych w instrukcji obsługi, które uprawniony z gwarancji zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt,

·         uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych nie zalecanych przez producenta (np. wielokrotnego wykorzystywania jednorazowych wkładów   drukujących),

·         wadliwego działania urządzeń spowodowanego konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami oraz wpływem wirusów komputerowych.

Informujemy o obowiązującym zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie symbolem „przekreślonego kosza na odpady” informuje o zakazie

umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami, zużyty sprzęt powinien być zbierany selektywnie. Użytkownik ma obowiązek przekazać zużyty

sprzęt do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku, gdyż niekontrolowane uwalnianie do środowiska składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie

elektrycznym i elektronicznym może stać się źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz może powodować długo utrzymujące się negatywne zmiany w środowisku naturalnym.

 

Produkt dodany do listy życzeń
Dodano produkt do porównania

Strona korzysta z plików cookies w celach określonych

w polityce prywatności i cookies. Możesz określić warunki

przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies

w Twojej przeglądarce.